Оригинал (Original)
Автори: Панчев, М. Т.
Заглавие: Влияние на температурата на процеса багрене върху качеството на
Ключови думи: багрене, полиестерна прежди, дисперсни багрила

Абстракт: В статията са представени резултатите от изследвания на полиестерна прежда преди и след процеса на багрене с дисперсни багрила. Тези резултати дават представа за изменението на основни характеристики на преждата, настъпила вследствие на температурата, при която се провежда процеса.

Библиография

  Издание

  ХХI-та Научна конференция с международно участие ЕМФ’ 2016, том II, стр. стр. 117-123, 2016, България, Созопол, ISSN 1313-5371

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Panchev, M. T.
  Title: Influence of the temperature of the dyeing process the quality of polyester yarns
  Keywords: dyeing, polyester yarn, dyestuffs

  Abstract: The article presents the results of research of polyester yarn before and after the process of dyeing with disperse dyes. The results show the changes in some basic characteristics of the yarn, due of the temperature at which the process is conducted.

  References

   Issue

   XXI National Scientific Conference with International Participation FPEPM 2016, vol. II, pp. 117-123, 2016, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-5371

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.