Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М.
Заглавие: Изследване на VFOA – и CFOA – базираните усилвателни стъпала в честотна област при отчитане на входните и изходните паразитни капацитети
Ключови думи: analog circuits; amplifiers VFOA; CFOA; design procedure; analog simulation

Абстракт: В тази статия е представена структурата и принципите на работа в широка честотна област на VFOA – и CFOA – базираните интертиращи и неинвертиращи усилватели при отчитане на различните паразитни капацитети. Въз основа на получените комплексни предавателни функции са изведени формули за пресмятане за характерните честоти, качествения фактор и високата гранична честота ω−3dB , за която |A( jω)| намалява с 3dB. Освен това е изследвана устойчивостта на усилвателните стъпала по критерия на Боде и са дефинирани препоръки за стабилна работа. Ефективността на предложените математически формули и препоръки е проверена чрез симулационно и експериментално изследване на примерни електронни схеми.

Библиография

  Издание

  Форум „ЕЛЕКТРОНИКА 2015”, стр. стр. 33-38, 2015, България, София, Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications (CEEC), ISSN 1314-8605
  Autors: Pandiev, I. M.
  Title: Frequency domain study of the VFOA – and CFOA – based amplifier circuits considering the input and output parasitic capacitances
  Keywords: analog circuits; amplifiers VFOA; CFOA; design procedure; analog simulation

  Abstract: The paper presents the structure and the principle of operation at higher frequencies of the inverting and non-inverting amplifiers, employing voltage-feedback and current-feedback operational amplifiers (VFOAs and CFOAs). Based on the obtained complex transfer functions, formulas for the pole-zero frequencies, the quality factor and the higher cutoff frequency −3dB ω , where | A ( jω) | U decreases with 3dB, are obtained. Furthermore, the frequency stability of the amplifier stages, according to the Bode criterion, was investigated and recommendations for stable operation are defined. The efficiency of the proposed mathematical equations and recommendations are verified by simulation modeling and experimental testing of sample electronic circuits.

  References

   Issue

   Forum ELECTRONICA 2015, pp. 33-38, 2015, Bulgaria, Sofia, Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications (CEEC), ISSN 1314-8605

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание