Оригинал (Original)
Автори: Няголов, Д. А., Желязков, Ю. К.
Заглавие: Изграждане на комуникационен канал за пренос и обмен на данни по протокол IEEE 802.11 в присъединителните възли на електрическата мрежа за НН с включени към тях ДЕИ
Ключови думи: Активно адаптивни електрически мрежи, стандарт IEEE 802.11,

Абстракт: В настоящата статия са представени, анализирани и обобщени специфичните особености при използването на съвременни методи и средства за изграждане на комуникационна система за обмен на данни чрез използването на стандарт IEEE 802.11 в присъединителните възли на електрическата мрежа за НН с включени към нея ДЕИ. Тази методика ще подпомогне избора на техническите средства, свързани с процеса на обмен на информация между отделните присъединителни клонове на електрическите мрежи за НН с присъединени към тях ДЕИ и във връзка с изграждането на съвременни активно адаптивни структури в нея.

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ - Сливен, том 4, брой 4, стр. стр. 46-50, 2015, България, Сливен, ТУ - Сливен, ISSN 1312-3920

  Издателските права се държат от ТУ - София, ИПФ-Сливен

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Nyagolov, D. A., Zhelyazkov, Y. K.
  Title: Building a communication channel for transmission and data exchange using protocol IEEE 802.11 in connecting nodes in electrical network LV including DES
  Keywords: Smart Grids, standard IEEE 802.11, effective radiated power, losses in the air, Fresnel zones, TDMA

  Abstract: In this article are presented, analyzed and summarized the specific features of the use of modern methods and means of building communication system to exchange data using the IEEE 802.11 standard in connecting nodes of electrical networks LV including DES. This methodology will facilitate the selection of technical resources related to the process of information exchange between branches connecting electrical networks LV with DES connected to them in connection with the construction of a modern active adaptive structures in it.

  References

   Issue

   Izwestia na TU - Sliven, vol. 4, issue 4, pp. 46-50, 2015, Bulgaria, Sliven, TU - Sliven, ISSN 1312-3920

   Copyright ТУ - София, ИПФ-Сливен

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание