Оригинал (Original)
Автори: Дочев, И. Н., Вълков К. В.
Заглавие: Измерване на излъчени смущения в захранващата мрежа от ZigBee система за събиране на данни
Ключови думи: ЕМС, Излъчени смущения

Абстракт: Zigbee системите намират все по-голямо приложение и популярност в домашната автоматизация и медицината, където управляват и събират статистически данни за важни процеси и величини. В много от случаите Zigbee системи оперират в обща среда заедно с други ел. устройства и са свързани индиректно с тях чрез общата електрическа преносна мрежа. Настоящият доклад описва процедурата, опитната постановка и резултатите от измерването на излъчените смущения, разпространявани в захранващата мрежа от ZigBee система за събиране на данни. Направено е сравнение на резултатите, получени в лаборатория „Измервания в комуникациите“ към Технически университет – София и лаборатория „Електромагнитна съвместимост“ към Български институт по метрология.

Библиография

 1. БДС EN 55016-2-1: Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-1: Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Измерване на кондуктивни смущаващи въздействия (CISPR 16-2- 1:2014).
 2. БДС EN 55016-1-2:2015: Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-2: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Спомагателни устройства. Кондуктивни смущения (CISPR 16-1-2:2014).
 3. БДС EN 55016-1-1:2010/A2:2015: Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-1: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Уреди за измерване (CISPR 16-1- 1:2010/A2:2014)
 4. Marcelo Lobo Heldwein, Member, IEEE, Jürgen Biela,Member, IEEE, Hans Ertl,Member, IEEE, Thomas Nussbaumer,Member, IEEE, and Johann W. Kolar, Senior Member, IEEE, 2009, Novel Three-Phase CM/DM Conducted Emission Separator, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, том 56, стр. стр.
 5. ZigBee Alliance, 2009, ZigBee specification, <http://www.zigbee.org-/Specifications.aspx>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
 6. , 2009, “ZigBee - Automated Compliance Test Solution, <http://www.seasolve.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on):

Издание

ЕЛЕКТРОНИКА 2015, стр. стр. 43-47, 2015, България, София, ISSN 1314-8605

Пълен текст на публикацията

Autors: Dochev, I. N., Valkov K. V.
Title: Measurement of radiated disturbances in the power network of ZigBee data acquisition system
Keywords: EMC, Emission

Abstract: Zigbee systems are constantly increasing their popularity in home automation and medical applications, where they are used for control of important processes and monitoring of statistical values. Often such Zigbee systems are operating common ambient, together with many others electronic devices, to which the Zigbee nodes are indirectly connected via mains network. This report describes the procedure experimental design and measurement results of radiated distributed in the supply network of ZigBee data acquisition system. A comparison of the results obtained at the laboratory "Measurement of communication laboratory "Electromagnetic compatibility" to Technical University - Sofia and laboratory "Electromagnetic compatibility" to Bulgarian Institute of Metrology.

References

 1. БДС EN 55016-2-1: Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-1: Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Измерване на кондуктивни смущаващи въздействия (CISPR 16-2- 1:2014).
 2. БДС EN 55016-1-2:2015: Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-2: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Спомагателни устройства. Кондуктивни смущения (CISPR 16-1-2:2014).
 3. БДС EN 55016-1-1:2010/A2:2015: Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 1-1: Уреди за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Уреди за измерване (CISPR 16-1- 1:2010/A2:2014)
 4. Marcelo Lobo Heldwein, Member, IEEE, Jürgen Biela,Member, IEEE, Hans Ertl,Member, IEEE, Thomas Nussbaumer,Member, IEEE, and Johann W. Kolar, Senior Member, IEEE, 2009, Novel Three-Phase CM/DM Conducted Emission Separator, IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, том 56, стр. стр.
 5. ZigBee Alliance, 2009, ZigBee specification, <http://www.zigbee.org-/Specifications.aspx>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
 6. , 2009, “ZigBee - Automated Compliance Test Solution, <http://www.seasolve.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on):

Issue

ELECTRONIKA2015, pp. 43-47, 2015, Bulgaria, Sifia, ISSN 1314-8605

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание