Оригинал (Original)
Автори: Дочев, И. Н., Вълков К. В.
Заглавие: Изпитване устойчивостта на ZigBee система за събиране на данни относно външни електромагнитни полета
Ключови думи: Zigbee, Електромагнитна съвместимост

Абстракт: Zigbee системите намират все по-голямо приложение и популярност в промишлената автоматизация, където управляват и събират статистически данни за важни производствени процеси и величини. В много от случаите Zigbee системи оперират в силно зашумента среда, едновременно с множество други ел. устройства – източници на външни електромагнитни полета и смущения. Настоящият доклад описва процедурата, опитната постановка и резултатите от проведените изпитания на устойчивост на ZigBee система за събиране на данни относно външни електромагнитни полета. Направен е анализ на поведението на системата за събиране на данни при различни нива на напрегнатост на електромагнитното поле. Изпитването е проведено в лаборатория „Електромагнитна съвместимост“ към Български институт по метрология.

Библиография

 1. БДС EN 61000-4-3:2006/A2:2010, Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на излъчено радиочестотно електромагнитно поле.
 2. БДС EN 61000-6-1:2007, Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-1: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (IEC 61000-6- 1:2005).
 3. БДС EN 61000-6-2:2006, Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-2: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (IEC 61000-6-2:2005).
 4. José Ignacio Huertas, Roberto Barraza, Julian Mauricio Echeverry, 2010, “Wireless Data Transmission from Inside Electromagnetic Fields, Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, том , стр. стр. 88-97
 5. , 2014, "ZigBee specification, <http://www.zigbee.org-/Specifications.aspx>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
 6. Q. Shan, I. A. Glover, P. J. Moore, I. E. Portugues, R. J. Watson, and R. Rutherford, 2007, "Performance of Zigbee in Electricity Supply Substations, Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2007. International Conference, том , стр. стр. 3866-3869
 7. K. L. Shlager, G. S. Smith, and J. G. Maloney, 1996, Accurate analysis of TEM horn antennas for pulse radiation, Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions, том 38, стр. стр. 414-423

Издание

ЕЛЕКТРОНИКА 2015, стр. стр. 48-51, 2015, България, София, ISSN 1314-8605

Пълен текст на публикацията

Autors: Dochev, I. N., Valkov K. V.
Title: Immunity testing of ZigBee data acquisition system on the external electromagnetic fields
Keywords: Zigbee, Electromagnetic compatibility

Abstract: Zigbee systems are constantly increasing their popularity in industrial automation applications, where they are used for control of important manufacturing processes and monitoring of statistical values. Often such Zigbee systems are operating in very noisy environment, together with many others electronic devices, which can be considered as external source – emitters of electromagnetic fields and interferences. This report describes a procedure, experimental design and test results carried out on the immunity of ZigBee data acquisition system on external electromagnetic fields. An analysis of the behavior of data acquisition system at different levels of intensity of the electromagnetic field. The test was performed in the laboratory "Electromagnetic compatibility" to Bulgarian Institute of Metrology.

References

 1. БДС EN 61000-4-3:2006/A2:2010, Електромагнитна съвместимост (ЕМС). Част 4-3: Методи за изпитване и измерване. Изпитване на устойчивост на излъчено радиочестотно електромагнитно поле.
 2. БДС EN 61000-6-1:2007, Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-1: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за жилищни, търговски и лекопромишлени среди (IEC 61000-6- 1:2005).
 3. БДС EN 61000-6-2:2006, Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 6-2: Общи стандарти. Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди (IEC 61000-6-2:2005).
 4. José Ignacio Huertas, Roberto Barraza, Julian Mauricio Echeverry, 2010, “Wireless Data Transmission from Inside Electromagnetic Fields, Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, том , стр. стр. 88-97
 5. , 2014, "ZigBee specification, <http://www.zigbee.org-/Specifications.aspx>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
 6. Q. Shan, I. A. Glover, P. J. Moore, I. E. Portugues, R. J. Watson, and R. Rutherford, 2007, "Performance of Zigbee in Electricity Supply Substations, Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2007. International Conference, том , стр. стр. 3866-3869
 7. K. L. Shlager, G. S. Smith, and J. G. Maloney, 1996, Accurate analysis of TEM horn antennas for pulse radiation, Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions, том 38, стр. стр. 414-423

Issue

ELECTRONICA 2015, pp. 48-51, 2015, Bulgaria, Sofia, ISSN 1314-8605

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание