Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, М. И., Николова, М. К.
Заглавие: РОЛЯТА НА ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО В САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО“
Ключови думи: Интернет пространство, самостоятелна работа, библиотечни рес

Абстракт: Използването на съвременни информационни технологии, предоставя на студентите уникална възможност за самостоятелно обучение. Така се активизира познавателна им дейност, формират се умения и навици за изследване, за анализ и за вземане на самостоятелни решения. При обучение във висшите учебни заведения е необходимо да се подберат активни методи и форми за самостоятелно придобиване на знания и ориентиране в информационното пространство. Целта на тази статия е да се проучи какво е мястото на самостоятелната работа и ролята на интернет ресурсите при обучение на студенти.

Библиография

  Издание

  , 2015, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: D, M. I., N, M. K.
  Title: THE ROLE OF INTERNET SPACE IN THE INDIVIDUAL WORK OF THE STUDENTS IN "COMPUTER TECHNOLOGIES IN MECHANICAL ENGINEERING" SPECIALITY
  Keywords: Internet space, individual work, library resources, self-study

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2015, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Metodieva, I; Bozhkov, S, The Field Intensity Study of a Three-Phase AC Power Line, 13th Electrical Engineering Faculty Conference (BulEF), DOI: 10.1109/BulEF53491.2021.9690806 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.