Оригинал (Original)
Автори: Славчев, С. С., Стоилов, В. М., С. П., Дамянов, Б. А.
Заглавие: Изчислителни модели на вагон серия Falns 176
Ключови думи: вагон, якостен анализ, метод на крайните елементи

Абстракт: Докладът съдържа резултатите от статичните якостни изчисления на специализиран вагон серия Falns 176. Теоретичните изследвания са направени по метода на крайните елементи. Анализирани са всички регламентирани режими на натоварване. Разработени са сложни пространствени изчислителни модели,описващи много точно геометрията. В процеса на създаване на моделите е изследвана сходимостта на решението. Това позволява да се предложат възможно най-подходящите схеми по отношение на:геометричното представяне на обекта, въвеждането на действащите натоварвания и реакции и получаване на достатъчно точни резултати за разпределение на деформациите, преместванията и напреженията.

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс-2015, стр. стр. 163-166, 2015, България, Созопол, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-955X
  Autors: Slavchev, S. S., Stoilov, V. M., Purgic, S. P., Damianov, B. A.
  Title: Computational Models of Wagon Series Falns 176
  Keywords: WAGON, STRENGTH CALCULATIONS, FEM

  Abstract: The report contains the results of the static strength analysis of the body of a wagon, series Falns 176. The theoretical research has been done using the Finite Elements method. The software product SolidWorks Simulation has been used. Sophisticated three-dimensional calculation models have been developed describing precisely the body geometry. In the process of creating the models the similarity of the results has been analyzed. This allows the development of the most suitable schemes with regard to visualization of the object geometry, input of the applied pressures and reactions and obtaining precise enough results concerning the distribution of deformations, displacement and stress.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2015, pp. 163-166, 2015, Bulgaria, Sozopol, Technical University Academic Publishing House, ISSN 1313-955X

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание