Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й.
Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА АСИНХРОННО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С РЕГУЛАТОР НА НАПРЕЖЕНИЕ С ШИМ
Ключови думи: широчинно-импулсен преобразувател, регулатор на напрежение,

Абстракт: Цел на тази разработка е изследване на силови електронни преобразуватели на трифазно напрежение с високи енергийни показатели и подобрена електромагнитна съвместимост с мрежата и двигателя, с проста и надеждна система за управление и относително ниска цена. Предложен и изследван е трифазен широчинно-импулсен преобразувател на променливо напрежение, предназначен за регулиране на напрежението на статорната намотка на асинхронни двигатели с накъсосъединен ротор. Използвани са методи на теорията на електрозадвижването, преобразувателната техника, физическото моделиране и симулиране. Получени са регулировъчната характеристика на преобразувателя и израз за пресмятане на коефициента на хармониците в кривата на изходното напрежение. Приведени са сравнителни резултати от физическо моделиране и симулиране на електрозадвижването.Литературна справка-15 заглавия.

Библиография

  Издание

  ІV-та Международна научна конференция „Автоматика 2015, ФА”, том 65, брой 1, стр. стр. 51-60, 2015, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от TU-Sofia

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kostov, I. J.
  Title: MODELING AND INVESTIGATION OF INDUCTION MOTOR DRIVE WITH PWM VOLTAGE CONVERTER
  Keywords: pulse-width converter, voltage regulator, pulse-width modulation, ac switch, induction motor, electromagnetic compatibility.

  Abstract: The objective of this work is to study power electronic converters of three-phase voltage with high energy performance and improved electromagnetic compatibility with network and motor, having a simple and reliable control system and relatively low price. A three-phase pulse-width converter of ac voltage to regulate the voltage of the stator winding of induction motors with squirrel-cage rotor is proposed and studied. Methods of the theory of the generalized electric machine, converter technology, physical modeling and simulation are used. The adjustable characteristic of the converter and an expression for calculating the ratio of harmonics in the output voltage curve are obtained. Comparative results of the physical modeling and simulation of the converter are shown. The reference contains 15 titles in the last years.

  References

   Issue

   ІV-th International scientific conference "Automatics 2015 FA", vol. 65, issue 1, pp. 51-60, 2015, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright TU-Sofia

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание