Оригинал (Original)
Автори: Алексиев, С. Л.
Заглавие: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕДНОПОСОЧНИ СЪЕДИНИТЕЛИ
Ключови думи: импулсен вариатор, еднопосочен съединител, лагерна опора

Абстракт: Конструираният и изработен стенд, описан в разработката е предназначен за експериментално изпитване на ролкови еднопосочни радиални лагерни опори /РЕРЛО/, работещи в структурата на механичен импулсен вариатор.

Библиография

  Издание

  ТЕХСИС 2015, том 21, брой 2, стр. стр. 75-79, 2015, България, Пловдив, ТУ София ф-л Плодив, ISSN 1310-8271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Aleksiev, S. L.
  Title: PLANNING AND CREATION OF A TESTING STAND FOR ONE-WAY CLUTCHES
  Keywords: impulse variator, one-way clutch, bearing supports

  Abstract: The constructed stand discussed in the publication is created in order to test the performance of overrunning radial bearing supports, working in the structure of an mechanical impulse variators.

  References

   Issue

   ТЕХСИС 2015, vol. 21, issue 2, pp. 75-79, 2015, Bulgaria, Пловдив, ТУ София ф-л Плодив, ISSN 1310-8271

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание