Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, И. С.
Заглавие: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ОЦЕНКА НА АДЕКВАТНОСТТА НА МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ХЛАБИНИ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОКАЧВАНЕТО НА АВТОМОБИЛA
Ключови думи: Диагностика, вибродиагностика, елементи от окачването, шарни

Абстракт: Основните въпроси, които се разглеждат в тази тема: оценка на техническото състояние; метод за измерване на хлабина в шарнирни съединения чрез използване на система за вибродиагностика.

Библиография

  Издание

  BulTrans-2013, том 1, брой 1, стр. стр. 47-49, 2013, България, София, ТУ - София, ISBN ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Damyanov, I. S.
  Title: EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE ADEQUACY OF THE METHOD FOR MEASURING THE GAP OF THE SUSPENSION ELEMENTS OF THE VEHICLE
  Keywords: Diagnostics, Vibration Diagnostics, Suspension Elements, Hinged Couplings, Inertial Sensors, Vibro-Accelerators

  Abstract: The main issues are considered in this topic: estimation of technical condition; methods for ball joints diagnostics, using vibrodiagnostic analysis system.

  References

   Issue

   BulTrans-2013, vol. 1, issue 1, pp. 47-49, 2013, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание