Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н.
Заглавие: РЕГИОНАЛЕН ПАЗАР НА ЕДРО: ПРИМЕРЪТ НА PJM. ЧАСТ ПЪРВА - ПАЗАР ЗА РАЗПОЛАГАЕМА МОЩНОСТ, РЕЗЕРВИ И РЕГУЛИРАНЕ
Ключови думи: централизиран регионален пазар за разполагаема мощност, за електроенергия, за спомагателни услуги, за регулиране, за резерви

Библиография

  Издание

  , 2014, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoilov, D. G., Nikolov, N. N., Terenteva T. N.
  Title: REGIONAL WHOLE-SALE MARKET: THE EXAMPLE OF PJM. PART I – POWER MARKET FOR AVAILABLE CAPACITY, RESERVES AND REGULATION
  Keywords: centralized regional market for available capacities, power, ancillary services, regulation, reserves

  References

   Issue

   , 2014, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus