Оригинал (Original)
Автори: Милков, Н. В., Пунов, П. Б.
Заглавие: Числено изследване влиянието на геометричните параметри на пълнителна система върху мощностните показатели на бензинов двигател
Ключови думи: gasoline engine, intake manifold, variable intake manifold,

Абстракт: The article presents a theoretical research the influence of the geometrical parameters on the gasoline en-gine performance. Description of the different construction of the variable intake system in modern gasoline engines was present. For estimation of the engine performance the theoretical model was made. The model of the gasoline engine has been made by Ricardo Wave software. Several geometrical parameters as plenum vol-ume, both diameter and length of the intake pipes have been changed during the research. The results are pre-sent as in each comparison only one geometrical parameter is changed.

Библиография

 1. Димитров, П.И. (2007). Системи за управление на процесите в двигателите с вътрешно горене (Втора част). София: Технически университет.
 2. Пунов, П., Теоретично и експериментално изследване на газодинамичните процеси в пълнителния тръбопровод на бензинов двига-тел с вътрешно горене, XV Научно-техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, 2009, Том 16, стр. 255-262.
 3. Winterbone, D.E. and Pearson, R.J. (2000). Theory of engine manifold design (Wave action method for IC engines). London: Professional Engineering
 4. Volvo 850 GLT. Technical information – Engine
 5. Ricardo, Wave 8.0 help system
 6. http://www.mecanicavirtual.org/admision-variable.htm

Издание

BulTrans-2012, стр. стр. 260-263, 2012, България, Созопол, ТУ-София, ISBN 1313-955Х

Издателските права се държат от Technical University Academic Publishing House

Пълен текст на публикацията

Autors: Milkov, N. V., Punov, P. B.
Title: Numerical study on the influence of intake system geometrical parameters on the gasoline engine performance
Keywords: gasoline engine, intake manifold, variable intake manifold, modeling

Abstract: The article presents a theoretical research the influence of the geometrical parameters on the gasoline en-gine performance. Description of the different construction of the variable intake system in modern gasoline engines was present. For estimation of the engine performance the theoretical model was made. The model of the gasoline engine has been made by Ricardo Wave software. Several geometrical parameters as plenum vol-ume, both diameter and length of the intake pipes have been changed during the research. The results are pre-sent as in each comparison only one geometrical parameter is changed.

References

 1. Димитров, П.И. (2007). Системи за управление на процесите в двигателите с вътрешно горене (Втора част). София: Технически университет.
 2. Пунов, П., Теоретично и експериментално изследване на газодинамичните процеси в пълнителния тръбопровод на бензинов двига-тел с вътрешно горене, XV Научно-техническа конференция с международно участие, ЕКО Варна, 2009, Том 16, стр. 255-262.
 3. Winterbone, D.E. and Pearson, R.J. (2000). Theory of engine manifold design (Wave action method for IC engines). London: Professional Engineering
 4. Volvo 850 GLT. Technical information – Engine
 5. Ricardo, Wave 8.0 help system
 6. http://www.mecanicavirtual.org/admision-variable.htm

Issue

BulTrans-2012, pp. 260-263, 2012, Bulgaria, Sozopol, Tu-Sofia, ISBN 1313-955Х

Copyright Technical University Academic Publishing House

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание