Оригинал (Original)
Автори: Алексиев, С. Л.
Заглавие: ЕКСПЛОАТАЦИОННО ИЗПИТВАНЕ НА РОЛКОВА ЕДНОПОСОЧНА РАДИАЛНА ЛАГЕРНА ОПОРА /РЕРЛО/
Ключови думи: еднопосочен съединител, схема на заклинване, еднопосочен лаг

Абстракт: В публикацията е разгледан въпроса, касаещ експлоатационните възможности на нова конструкция на еднопосочен съединител, създадена по схемата на РЕРЛО.

Библиография

  Издание

  ТЕХСИС 2015, том 21, брой 2, стр. стр. 71-75, 2015, България, Пловдив, ТУ София ф-л Плодив, ISSN 1310-8271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Aleksiev, S. l.
  Title: PERFORMANCE TESTING OF CONSTRUCTION OF OVERRUNNING RADIAL BEARING SUPPORTS
  Keywords: one-way clutch, locking schema, overrunning bearing

  Abstract: This publication is discussing the performance capabilities of a new one-way clutch construction created by using a new locking schema based on RERLO.

  References

   Issue

   ТЕХСИС 2015, vol. 21, issue 2, pp. 71-75, 2015, Bulgaria, Пловдив, ТУ София ф-л Плодив, ISSN 1310-8271

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание