Оригинал (Original)
Автори: Русанов, Р. В., Гигов, Б. И.
Заглавие: Методика за изследване на двупоточна обемна хидромеханична предавка на стенд
Ключови думи: изследване, изпитване, двупоточна, хидромеханична, хидрообем

Абстракт: В статията е представена методика за изследване на двупоточна обемна хидромеханична пре- давка в лабораторни условия на стенд. Целта на изследването е да се определят в лабораторни условия силовият и кинематичен диапазон на изменение на предавателното отношение на предавката, както и нейният КПД.

Библиография

  1. Гигов, Б. И. и. Русанов, Р. В., 2007, Модул за изследване на двупоточна хидромеханична предавка, Ruse, 08-10 October, <Sofia>, Trans&Motauto' 07, Bulgarian Scientific Technical Union of Mechanical Engineering (НТС по машиностроене)
  2. Петров, В. А., 1988, Гидрообъемные трансмиссии самоходных машин, Москва, Mашиностроение

Издание

БулТранс - 2012, том 4, стр. стр. 254÷259, 2012, България, София, БулТранс, ТУ-София, ISSN 1313-955X

Издателските права се държат от TU-Sofia, BulTrans

Пълен текст на публикацията

Autors: Rusanov, R. V., Gigov, B. I.
Title: Methodology for researching of two-stream hydromechanical gear on stаnd
Keywords: research, testing, two-stream, hydro-mechanical gear, hydrostatic transmission, efficiency, power, kinematic

Abstract: This paper presents a methodology for examination two-stream hydro-mechanical gear in the lab stand. The aim of this examination was to determine in the laboratory strength and kinematic variation range gear ratio of gear, as well as its efficiency.

References

  1. Гигов, Б. И. и. Русанов, Р. В., 2007, Модул за изследване на двупоточна хидромеханична предавка, Ruse, 08-10 October, <Sofia>, Trans&Motauto' 07, Bulgarian Scientific Technical Union of Mechanical Engineering (НТС по машиностроене)
  2. Петров, В. А., 1988, Гидрообъемные трансмиссии самоходных машин, Москва, Mашиностроение

Issue

BulTrans-2012, vol. 4, pp. 254÷259, 2012, Bulgaria, Sofia, BulTrans, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

Copyright TU-Sofia, BulTrans

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.