Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Д. Т., Крумов, А. Х., Овчаров, А. Х., Георги Бакалски., Атанас Апостолов., Добри Добрев., Стефан Драгостинов., Маргарита Гъркова., Албена Костова., Емил Вълчев., Боев, К. И.
Заглавие: СТЕНД - СИМУЛАТОР НА ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ
Ключови думи: SCADA, симулатор, блокировки

Абстракт: В катедра „Електроенергетика” на Технически университет – Со- фия е проектиран и е в процес на реализация стенд – симулатор на оперативни превключвания в РУ. Стендът позволява симулиране на всички видове схеми на електрически уредби с еднократно свързване на присъединенията и превключ- ванията в тях, както и запознаване с нови технически решения за управление и събиране на данни.

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ - София, том 59, брой 2, стр. стр. 23, 2009, България, София, ТУ - София, ISSN 1311-0829
  Autors: Todorov, D. T., Krumov, A. H., Ovcharov, A. H., Георги Бакалски., Атанас Апостолов., Добри Добрев., Стефан Драгостинов., Маргарита Гъркова., Албена Костова., Емил Вълчев., Boev, K. I.
  Title: SWITCHGEAR CONTROL, SUPERVISON AND INTERLOCKING SIMULATOR
  Keywords: SCADA, simulator, interlocks

  Abstract: In „Electric Power Engineering“ Departmet at the Technical University of Sofia is designed and assembled switchgear installation control, supervision and interlocking simulator. Phisical model gives opportunity to simulate operations in all switchgear systems with single and multiple busbars, with one circuit breaker per bay, and introduce students to supervisory control and data acquisition systems (SCADA).

  References

   Issue

   PROCEEDINGS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, vol. 59, issue 2, pp. 23, 2009, Bulgaria, SOFIA, TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание