Оригинал (Original)
Автори: Стоилов, Д. Г., Николов, Н. Н., Терентева Т. Н.
Заглавие: ПАЗАР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ДРЕБНО В PJM: ПРИМЕРЪТ НА DUKE ENERGY OHIO INC.
Ключови думи: електроенергиен пазар на дребно, електроразпределителни мреж

Библиография

  Издание

  , 2015, България,

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Stoilov, D. G., Nikolov, N. N., Terenteva T. N.
  Title: RETAIL POWER MARKET IN PJM - THE EXAMPLE OF DUKE ENERGY OHIO INC.
  Keywords: retail power market, electricity distribution grid, retail tariffs

  References

   Issue

   , 2015, Bulgaria,

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus