Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, Д. Т., Крумов, А. Х., Атанасов, М.
Заглавие: Електрическа част на ЦЕРН
Ключови думи: ЦЕРН, електрозахранване, ускорители

Абстракт: Европейският център за ядрени изследвания CERN е международна лаборатория за експериментална физика, с новаторски съоръжения за изследване в областта на основните градивни елементи на Вселената. Тези инсталации включват ускорители на частици и съоръжения за изследвания в областта на фундаменталната физика. В доклада е представена електроенергийната система, намираща се на територията на CERN.

Библиография

  1. Gumer G.,Pedersen, J., 2005, Description of CERN Electrical Network, e-book, CERN, CERN, <http://ts-dep.web.cern.ch/ts-dep/groups/el/gendocs/CERN_ELECTRICAL_NETWORK.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 18.05.2015
  2. CERN, 2004, Power distribution, signal cabling and optical fibre installation, e-book, CERN, CERN, <https://edms.cern.ch/file/445925/5/Vol_2_Chapter_7_v6.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 18.05.2015
  3. Kahle, K, 2003, DISTURBANCES AND POWER QUALITY OF THE 18 KV CERN, e-book, CERN, CERN, <http://ts-dep.web.cern.ch/ts-dep/groups/el/conf_papers/LHC_WS_network_disturbances_KAHLE.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 18.05.2015

Издание

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ, том 60, брой 1, 2010, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

Пълен текст на публикацията

Autors: Todorov, D. T., Krumov, A. H., Atanasov, M.
Title: CERN electric power supply
Keywords: CERN, electric power supply, LHC

Abstract: The European Organization for Nuclear Research , known as CERN, is the world's largest particle physics laboratory. CERN's main function is to provide the particle accelerators and other infrastructure needed for high-energy physics research. This paper describes CERN electric power distribution network

References

  1. Gumer G.,Pedersen, J., 2005, Description of CERN Electrical Network, e-book, CERN, CERN, <http://ts-dep.web.cern.ch/ts-dep/groups/el/gendocs/CERN_ELECTRICAL_NETWORK.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 18.05.2015
  2. CERN, 2004, Power distribution, signal cabling and optical fibre installation, e-book, CERN, CERN, <https://edms.cern.ch/file/445925/5/Vol_2_Chapter_7_v6.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 18.05.2015
  3. Kahle, K, 2003, DISTURBANCES AND POWER QUALITY OF THE 18 KV CERN, e-book, CERN, CERN, <http://ts-dep.web.cern.ch/ts-dep/groups/el/conf_papers/LHC_WS_network_disturbances_KAHLE.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 18.05.2015

Issue

PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 60, issue 1, 2010, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум