Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., Гогова И.Х.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТОЯННОТОКОВО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ С ТИРИСТОРЕН КОМУТАТОР
Ключови думи: електрозадвижване, постоянен ток, тиристорно

Абстракт: Известно е, че за управление на двигатели за постоянен ток (ДПТ) се използват полупроводникови комутатори с капацитивна комутация. Тези комутатори притежават специфични свойства, зависещи от схемните решения. За тяхната оценка е необходимо да се познават комутационните процеси в равнината ω(ia,ua). В доклада е синтезиран и изследван модел на схемно решение на постояннотоков тиристорен комутатор с капацитивна комутация и съвместната му работа с двигател за постоянен ток за целите на управлението на скоростта и момента в отворени системи. Анализирано е влиянието на параметри на схемното решение върху качеството на протичащите в задвижването процеси. Целта на изследването е да се подобрят аналитичните възможности на клас комутатори за постояннотокови електрозадвижвания. Получените резултати са приложими в обучението. Крайните резултати са получени в табличен и графичен вид. Литературна справка - 6 заглавия.

Библиография

  Издание

  VI НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2015 ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ, том 1, брой 1, стр. стр. 71-77, 2015, България, Пловдив, Имеон, ISSN 1314-9547

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kosotv, I. J., Gogova I.H.
  Title: An investigation of a thyristor chopper controled DC drive
  Keywords: DC electric drive, chopper control, thyristor

  Abstract: Известно е, че за управление на двигатели за постоянен ток (ДПТ) се използват полупроводникови комутатори с капацитивна комутация. Тези комутатори притежават специфични свойства, зависещи от схемните решения. За тяхната оценка е необходимо да се познават комутационните процеси в равнината ω(ia,ua). В доклада е синтезиран и изследван модел на схемно решение на постояннотоков тиристорен комутатор с капацитивна комутация и съвместната му работа с двигател за постоянен ток за целите на управлението на скоростта и момента в отворени системи. Анализирано е влиянието на параметри на схемното решение върху качеството на протичащите в задвижването процеси. Целта на изследването е да се подобрят аналитичните възможности на клас комутатори за постояннотокови електрозадвижвания. Получените резултати са приложими в обучението. Крайните резултати са получени в табличен и графичен вид. Литературна справка - 6 заглавия.

  References

   Issue

   VI НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2015 ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ, vol. 1, issue 1, pp. 71-77, 2015, Bulgaria, Plovdiv, Imeon, ISSN 1314-9547

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум