Оригинал (Original)
Автори: Сотирова, Д. В.
Заглавие: Култура и етика в организационното поведение
Ключови думи: организационна етика, културни различия в организационното п

Библиография

  Издание

  книга, том 1, брой 1, стр. стр. 1 - 184, 2003, България, София, ЕОН - 2000, ISBN 954-9699-17-X

  Издателските права се държат от EOН - 2000

  Autors: Sotirova, D. V.
  Title: Culture and Ethics in Organizational Behavior
  Keywords: organizational ethics, cultural differences in organizational behavior, type of organizational culture, culture and group behavior

  References

   Issue

   book, vol. 1, issue 1, pp. 1 - 184, 2003, Bulgaria, Sofia, EON, ISBN 954-9699-17-X

   Copyright EOН - 2000

   Цитирания (Citation/s):
   1. Александрова, М. Съвременни тенденции в обучението на медицински сестри. С., Изд. Симелпрес, с.108. - 2007 - в български издания
   2. Воденичаров, Ц., С. Попова, Медицинска етика, С., на с.31, 232. - 2003 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   3. Давидков, Цв. Ценности на забогатяване /предприемачите в България през периода 1991 – 2004 г/. С., Унив. Издателство ‘Св. Кл. Охридски”. С., с.481. - 2010 - в български издания
   4. Петров, М., М. Александрова. Непрекъснато обучение и професионализъм. В: Етика в българското здравеопазване. Сб. Доклади. Научна редакция В. Проданов и Ц. Воденичаров. С., ISBN 978-954-9487-26-8. на с.352. - 2007 - в български издания
   5. Попова, С. Перспективи на базираната на ценности и доказателства медицинска практика. В: Етика в българското здравеопазване. Сб. Доклади. Научна редакция В. Проданов и Ц. Воденичаров. С., ISBN 978-954-9487-26-8. на с.108. - 2007 - в български издания
   6. Трендафилова, А.Т., Е.Г. Иванов, Т.К. Димитров, А.Д. Трайковска. ЛИЧНОСТЬ ПАЦИЕНТА И КУЛЬТУРА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» ISSN 2303-9744 (Online) №1.на стр. 143, 145. - 2017 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science
   7. Воденичарова, А., Кр. Попова. Медицинска етика. Изд. ФОЗ, София, ISBN 978-619-7452-13-6, на стр. 236 и др. - 2019 - в български издания

   Вид: учебник