Оригинал (Original)
Автори: Цалов, Ц. И.
Заглавие: Възможности за усвояване на неизползвания хидроенергиен потенциал в България
Ключови думи: МВЕЦ, водни турбини, хидроенергиен потенциал

Абстракт: Представени са данни за състоянието на хидроенергийния потенциал в България. Разгледани са възможностите за използване на различните видове водни двигате-ли при усвояването на незастроената част от него – с мощности до 10 MW. Посо-чени са типовете водни турбини, чиито изследване, разработване на конструкции и производство биха спомогнали за ефективното усвояване на този ресурс.

Библиография

  Издание

  , том 5, брой 2, стр. стр. 29-34, 2014, България, Варна, Технически университет - Варна, ISSN 1314-2550

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tsalov, T. I.
  Title: Possibilities for Utilization of Unused Hydropower Potential in Bulgaria
  Keywords: SHPP, water turbines, hydropower potential

  Abstract: Data on the state of the hydropower potential in Bulgaria are presented. The possibilities for using different types of water engines in the absorption of undeveloped part of it (up to 10 MW) are considered. The types of water turbines, whose research, development of constructions and manufacture would contribute to the effective utilization of this resource are indicated.

  References

   Issue

   , vol. 5, issue 2, pp. 29-34, 2014, Bulgaria, Varna, Technical University of Varna, ISSN 1314-2550

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Velichkova, R., I. Simova, D. Markov, V. Makakov, M. Uzunova, M. Darchariff, G. Chen. Analyitical study of water turbine with fluctuating blades. – In: 2017 International Conference in Energy and Sustainability in Small Developing Economies (ES2DE). Funchal, Portugal, 10-12 July 2017. DOI: 10.1109/ES2DE.2017.8015335. - 2017 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание