Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Гълъбов, К. С.
Заглавие: Виртуална система за определяне на грешките на резултатите от измерване
Ключови думи: Виртуален инструмент, LabVIEW, NI ELVIS II, многократни измервания, обработка на резултатите

Абстракт: Настоящата статия разглежда виртуална система реализираща последователност на работа на лабораторно упражнение. Чрез използване функционалните възможности на LabVIEW и NI ELVIS II са реализирани виртуални инструменти за измерване и обработка на резултатите при многократни измервания, в това число за наличие на груби грешки, проверка на хипотеза за нормално разпределение и метод на най-малките квадрати.

Библиография

  1. Метрология и измервателна техника, Книга – справочник в три тома, Том 1, Под общата редакция на проф. д.т.н. Христо Радев, София, 2012
  2. National Instruments, 2014, National Instruments, <http://www.ni.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 09.06.2014
  3. Н. Гуров, К. Гълъбов, Р. Делийски, А. Панделова, В. Славов, П. Цветков, Ръководство за лабораторни упражнения по Електрически измервания – част 1, 7-мо допълнено и преработено издание, Издателство на ТУ-София, 2012

Издание
Метрология и Метрологично Осигуряване 2014, брой 150, стр. стр. 434, 2014, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-9126

Пълен текст на публикацията

Autors: Galabov, K. S.
Title: Virtual system for determining the errors of measurement results
Keywords: Virtual instrument, LabVIEW, NI ELVIS II, measurements, processing of results

Abstract: This article examines a virtual system based on the sequence of a laboratory exercise. By using the functionality possibility of LabVIEW and NI ELVIS II are realized virtual instruments for measuring and processing of the results for multiple measurements, including the existence of gross errors, verification of the hypothesis of a normal distribution and least squares method.

References

  1. Метрология и измервателна техника, Книга – справочник в три тома, Том 1, Под общата редакция на проф. д.т.н. Христо Радев, София, 2012
  2. National Instruments, 2014, National Instruments, <http://www.ni.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 09.06.2014
  3. Н. Гуров, К. Гълъбов, Р. Делийски, А. Панделова, В. Славов, П. Цветков, Ръководство за лабораторни упражнения по Електрически измервания – част 1, 7-мо допълнено и преработено издание, Издателство на ТУ-София, 2012

Issue
Metrology and Metrology Assurance 2014, issue 150, pp. 434, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1313-9126

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

Въведена от: гл. ас. д-р Красимир Симеонов Гълъбов