Оригинал (Original)
Автори: Радонов, Р. И.
Заглавие: Изследване и внедряване на системи за подпомагане на проектирането и обучението в микроелектрониката
Ключови думи: микроелектроника, проектиране, обучение

Библиография

  Издание

  , 2009, България, София, Печатна база на ТУ - София
  Autors: Radonov, R. I.
  Title: Research and Implementation of Systems to Facilitate the Design and Training in Microelectronics
  Keywords: Microelectronics, design, education

  References

   Issue

   , 2009, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia

   Вид: автореферат