Оригинал (Original)
Автори: Кралев Й.К., Славов, Ц. Н., Петков, П. Х.
Заглавие: Синтез и реализация на линейно квадратичен регулатор за управление на двуколесен робот
Ключови думи: вградена система за управление, двуколесен робот, линейно-квадратичен регулатор, филтър Калман

Абстракт: В настоящата работа са представени теоретични и експериментални резултати, свързани с разработването на вградена система за управление на двуколесен робот, в която за вертикалната стабилизация се използва линейно-квадратичен регулатор с филтър на Калман от 18 ред, а за управление на движението около вертикалната ос се използва ПИ регулатор с филтър на Калман от втори ред. Представени са резултати от реални експерименти с вградената система за управление.

Библиография

  Издание

  Международна конференция Автоматика и информатика 2014, стр. стр. I-225 - I-228, 2014, България, София, САИ

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kralev J.K., Slavov, T. N., Petkov, P. H.
  Title: Design and Implementation of Linear Quadratic Controller for Two Wheeled Robot Controlq
  Keywords: real-time control, LQR controller, Kalman filter

  Abstract: In this paper the developed two-wheeled robot and LQR controller, Kalman filters and PI controller are presented. Simulation and experimental results of system performance are given that confirm the efficiency of the control system developed.

  References

   Issue

   SAI Conference 2014, pp. I-225 - I-228, 2014, Bulgaria, Sofia, SAI

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум