Оригинал (Original)
Автори: Иванов Цв. Т., Камберов, К. Х., Софронов, Я. П., Тодоров, Г. Д.
Заглавие: Избор на материал и технология при компановане и компонентна оптимизация на модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали
Ключови думи: Машини за рязане на листов материал, Модулна система, Виртуа

Абстракт: Изследването разглежда демонстрира възможностите, предоставяни от инженерните анализи, за ранна оценка и избор на концепция за модулни системи. Разгледана е концепция за напречна греда от механична система на модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали, което илюстрира мястото и преките ползи от приложението на виртуалното прототипиране в ранните етапи на развитие на продукта. Оценени са динамичните показатели на концептуални варианти, което служи за основа на по-нататъшно определение на общите показатели на цялата машина, както и за насоки за тяхното подобряване.

Библиография

  Издание

  Машиностроене и електротехника, том LXIII, брой 5, стр. стр. 20-25, 2014, България, София, ISSN 0025-45X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ivanov Ts. T., Kamberov, K. H., Sofronov, Y. P., Todorov, G. D.
  Title: MATERIAL AND TECHNOLOGY SELECTION AT STRUCTURING AND COMPONENT OPTIMISATION OF MODULAR SYSTEM FOR HIGH SPEED SHEET METAL CUTING MACHINES
  Keywords: SHEET METAL CUTING MACHINES, MODULAR SYSTEM, VIRTUAL PROTOTYPING, OPTIMISATION

  Abstract: The study examines a demonstration of engineering analysis advantages for early evaluation and selection of concept for modular systems. A concept of transverse beam component of modular system for high precision cutting of sheet materials, illustrating application and direct benefits from virtual prototyping in the early stages of product development process. The dynamic performance of several conceptual variants is examined that serves as a basis for further definition of the overall performance of the entire machine, as well as guidelines for their improvement.

  References

   Issue

   Machine building and electrical engineering, vol. LXIII, issue 5, pp. 20-25, 2014, Bulgaria, Sofia, ISSN 0025-45X

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание