Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Камберов, К. Х., Тодоров, Г. Д., Малешков, С. Б., Романов Б.Г.
Заглавие: Подходи за обратно интегриране на оптимизирани геометрични модели в процеса на развитие на продукта
Ключови думи: CAD, CAE, Оптимизация, Процес на развитие на продукт

Абстракт: Изследването разглежда създадени нови подходи за успешно отразяване на резултатен геометричен модел в съществуващ в процеса на развитие на продукта CAD модел. Включен е анализ на съществуващи проблеми при осъществяването на такъв трансфер. Предложните подходи са подробно илюстрирани чрез конкретен пример.

Библиография

  Издание
  Машиностроене и електротехника, брой 5, стр. стр. 14-19, 2014, България, София, ISSN 0025-45X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kamberov, K. H., Todorov, G. D., Maleshkov, S. B., Romanov B.G.
  Title: APPROACHES FOR RETURN INTEGRATION OF GEOMETRY MODELS IN PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS
  Keywords: CAD, CAE, OPTIMISATION, PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS, REVERSE ENGINEERING

  Abstract: Presented research concerns new approaches for successive integration of omptimized geometry model back in the existing in product development process CAD model. An analysis of existing problems at data transfer and state-of-the-art are included. Proposed approaches are illustrated by a sample.

  References

   Issue
   Machine building and electrical engineering, issue 5, pp. 14-19, 2014, Bulgaria, Sofia, ISSN 0025-45X

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание

   Въведена от: доц. д-р Константин Христов Камберов