Оригинал (Original)
Автори: Радонов, Р. И., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К.
Заглавие: Подобрение на качеството чрез контрол на учебния процес в ТУ – София
Ключови думи: електронно управление, управление на качеството

Абстракт: В доклада се разглежда конкретен пример свързан с подобряване на качеството в контрола на учебния процес. Представени са резултати от подобряване на електронната система за отчитане на учебната заетост в ТУ-София чрез въвеждане на допълнителни проверки от базите данни. Показани са предимствата на подхода и конкретното приложение на проверките. Отчетени са необходимите действия за последващо развитие и подобряване

Библиография

  1. http://tu-sofia.bg/site_BG051PO001/home/ отворен 15.06.2014 г.
  2. Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Цолов, Р., 2008,XVIII-ти национален научен симпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване 2008: Електронно анкетиране на учебни дисциплини, Созопол, България, стр. стр. 414 – 418
  3. Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., 2010,XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010": Управление на електронните данни за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София, Созопол, България, стр. стр. 333 - 337
  4. Радонов, Р. И., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., 2012,XXII Националем симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2012": Електронна учебна програма и учебен план като елемент на Е-ТУС, Созопол, България, стр. стр. 214 - 219

Издание

XXIV национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2014" , 7 - 11 септември 2014 г., стр. стр. 19 - 21, 2014, България, Созопол
Autors: Radonov, R. I., Videkov, V. H., Dukendjiev, G. K.
Title: Improvement of the quality of education through control of the educational process at the Technical University of Sofia
Keywords: electronic controls, quality management

Abstract: The paper examines a specific example related to improving the quality control of the educational process. The results from the improvement of the electronic system for staff workload reporting at the Technical University of Sofia by introducing additional checks of the databases. Below are the advantages of the approach and the specific application of controls. The necessary steps to further develop and improvement are reported.

References

  1. http://tu-sofia.bg/site_BG051PO001/home/ отворен 15.06.2014 г.
  2. Видеков, В. Х., Радонов, Р. И., Цолов, Р., 2008,XVIII-ти национален научен симпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване 2008: Електронно анкетиране на учебни дисциплини, Созопол, България, стр. стр. 414 – 418
  3. Радонов, Р. И., Заимов, К., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., 2010,XX национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2010": Управление на електронните данни за учебния процес в системата за управление на качеството в ТУ – София, Созопол, България, стр. стр. 333 - 337
  4. Радонов, Р. И., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К., 2012,XXII Националем симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2012": Електронна учебна програма и учебен план като елемент на Е-ТУС, Созопол, България, стр. стр. 214 - 219

Issue

XXIV National scientific symposium with international participation “Metrology and Metrology assurance 2014”, September 7 - 11, 2014, pp. 19 - 21, 2014, Bulgaria, Sozopol

Вид: пленарен доклад в национален форум