Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., Спасов, В. К., Иванов, Г. И.
Заглавие: ИНВАРИАНТИ ЗА ЕНЕРГОИКОНОМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Ключови думи: двигател за постоянен ток, асинхронен двигател, синхронен двигател, енергийна инварианта, управление, мощност на загубите.

Абстракт: Получени са и са систематизирани математични модели на енергийни инварианти в основните видове електрически машини за целите на тяхното управление в относителни и абсолютни единици. Представени са резултати от изчислителни процедури за количествена оценка на инвариантата мощност на загубите в относителни единици. Процедурите са осъществени чрез математични модели на примера на машина за постоянен ток. Достоверността на получените резултати е потвърдена чрез сравнителен анализ с неоптималната мощност на загубите при постоянен момент в първа зона и при постоянна мощност/момент във втора зона. Крайните резултати са представени в графичен вид. Дадени са насоки на бъдещи изследвания. Литературна справка - 6 заглавия.

Библиография

  Издание

  Списание на Технически Университет – София, Филиал Пловдив, България, “Фундаментални Науки и Приложения”, том 20, брой 1, стр. стр. 109-116, 2014, България, Пловдив, ТУ-София, ISSN 1310 - 8271

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Kostov, I. J., Spasov, V. K., Ivanov, G. I.
  Title: INVARIANTS OF ELECTRICAL MOTORS POWER SAVING CONTROL LAWS
  Keywords: DC motor, induction motor, synchronous motor, energy invariant, control, power losses.

  Abstract: Mathematical models of energy invariants in the main types of electric machines have been obtained and summarized for their control in relative and absolute terms. Results are presented of the computational procedures for quantitative evaluation of the invariant power loss in relative units. The procedures are performed by mathematical models following the example of DC machine. The validity of the results is confirmed by comparative analysis with inefficient power loss at a constant torque in the first zone and at constant power/torque in the second zone. The final results are presented in graphical form. Guidance is given for future research. The reference contains 6 titles in the last years.

  References

   Issue

   Journal of the Technical University – Sofia, Plovdiv branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications”, vol. 20, issue 1, pp. 109-116, 2014, Bulgaria, Plovdiv, TU-Sofia, ISSN 1310 - 8271

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание