Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Подсъдност на делата за незаконно прекратяване на служебното правоотношение
Ключови думи: прекратяване на служебното правоотношение, родова подсъдност, местна подсъдност

Абстракт: Статията е посветена на подсъдността на споровете за незаконно прекратяване на служебното правоотношение. Разгледани са правилата, които се прилагат при двата вида подсъдност – родова и местна. В статията са анализирани предпоставките, при наличието на които се прилагат общите правила за местна подсъдност, както и хипотезите, в които се допускат изключения. Направен е критичен анализ на относимата съдебна практика, като са формулирани конкретни предложения за промени в разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, уреждащи подсъдността.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 9, стр. стр. 7, 2014, България, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Cognizance of cases of unlawful termination of a civil-service relationship
  Keywords: termination of civil-service relationship, generic cognizance, territorial cognizance.

  Abstract: The article is dedicated to the cognizance of disputes of unlawful termination of a civil-service relationship. The rules, which are applied in the two types of cognizance – generic and territorial, are discussed in the peace. In the article are summarized the prerequisites, for which the main rules for territorial cognizance are applied and the hypothesis of the situations in which exceptions could be made. A critical analysis of the relevant case law is made, formulating concrete proposals for changes in the provisions of the Administrative Procedure Code, settling the cognizance.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 9, pp. 7, 2014, Bulgaria, Sofia, Publishing house “Labor and law”, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание