Оригинал (Original)
Автори: Гарабитов, С. А., Иванов В.
Заглавие: КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА СДВОЕН СЪЕДИНИТЕЛ НА ХУК
Ключови думи: съединител, Кардан, Хук, неравномерност

Абстракт: Шарнира на Хук или известен също като Карданов съединител е компенсиращ съединител позволяващ свързването на два вала с наличие на ъглово изместване. Конструкцията е проста и надеждна, но има ред недостатъци, които са добре известни и анализирани. В статията се прави едно предложение за подобряване на качествените показатели на механизма и по специално на най големия недостатък на съединителя на Хук - неравномерността на изходящите обороти при постоянни входящи обороти и при наличие на ъглово отместване на входящия и изходящия вал. Предлаганата конструкция, на базата на два съединителя свързани последователно и удачно управление на допълнителната степен на свобода подобрява значително този показател при запазване на останалите преимущества на съединителя.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 23, стр. стр. 23-33, 2014, България, София, МФ,ТУ-София, ISSN 1313-750

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Garabitov, S. A., Ivanov V.
  Title: KINEMATIC ANALYSIS OF PAIRED HOOKE JOINT
  Keywords: Hooke, Cardan, Quality parameters

  Abstract: The Hooke’s joint or also known as Cardan coupling are associated with power transmission systems. They are commonly used when there is needs for angular deviations in the rotating shafts. The construction is simple and reliable, but it has a number disadvantages that are well known and analyzed. The article makes a proposal to improve the quality parameters of the mechanism and in particular of the biggest disadvantage of clutch Hook - variability of output angular velocity at constant input velocity. This happens in the case in an angular displacement of the input and output shaft. The proposed structure is based on a spatial mechanism, and appropriate management of the additional degree of freedom. This significantly improves the smoothness of the rotation of the output shaft while retaining the other advantages of the mechanism.

  References

   Issue

   Bulgarian journal for Engineering Design,issue 23, July 2014, issue 23, pp. 23-33, 2014, Bulgaria, Sofia, MF,TU-Sofia, ISSN 1313-750

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание