Оригинал (Original)
Автори: Дочев, И. Н., Вълков К. В.
Заглавие: ZIGBEE базираните системи за събиране на данни.
Ключови думи: измервателни данни, входове и изходи с основно предназначение, измерване, безжични сензорни мрежи

Абстракт: Бързото развитие на информационните и комуникационните технологии допринася за появата на разнообразни апаратни средства и услуги, свързани с тяхната работа. ZigBee базираните системи за събиране на данни най-често се изграждат с помощта на персонален компютър, централен модул и периферни модули. Връзката между централния модул и компютъра се осъществява посредством стандартен комуникационен интерфейс, а връзката между централния модул и периферните се реализира посредством радио канал. В настоящия доклад са разгледани архитектурата и програмното осигуряване на една ZigBee базираните системи за събиране на данни изградена с помощта на многофункционална развойна платформа.

Библиография

  1. , 2014, Raspberry Pi Foundation, 28.10.2014, <http://www.raspberrypi.org/>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
  2. Digi International Inc., 2014, RF Modules, <http://www.digi.com/products/xbee/>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
  3. Куцаров С., 2005, ZigBee безжични комуникационни мрежи, Инженеринг ревю, том брой 6, Септември 2005, стр. стр.
  4. Димчев Г., Ненова З, Ненов Т., 2010, БЕЗЖИЧНА СЕНЗОРНА МРЕЖА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪЗДУШНА СРЕДА, България, 19 – 20 ноември, <Габрово>, Международна научна конференция “УНИТЕХ’10”
  5. Digi International, 2014, XBee® DigiMesh® 2.4, Wireless connectivity using the DigiMesh protocol, e-book, , , <http://ftp1.digi.com/support/documentation/90001110-88_C.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on):

Издание

Електроника 2014, стр. стр. 195-200, 2014, България, София, ISSN 1313-3985

Пълен текст на публикацията

Autors: Dochev, I. N., Valkov K. V.
Title: ZIGBEE based data acquisition systems
Keywords: ZIGBEE, general purpose inputs and outputs, metering, wireless sensor network

Abstract: The present paper proposes a wireless system for data acquisition, processing and distribution. The system includes main processing module and wireless sensor network. The processing module is based on BCM2835 system on a chip and the wireless network is realized through a wireless interface according the standard IEEE 802.15.4 (ZigBee).

References

  1. , 2014, Raspberry Pi Foundation, 28.10.2014, <http://www.raspberrypi.org/>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
  2. Digi International Inc., 2014, RF Modules, <http://www.digi.com/products/xbee/>, Дата на последен преглед (Last accessed on):
  3. Куцаров С., 2005, ZigBee безжични комуникационни мрежи, Инженеринг ревю, том брой 6, Септември 2005, стр. стр.
  4. Димчев Г., Ненова З, Ненов Т., 2010, БЕЗЖИЧНА СЕНЗОРНА МРЕЖА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪЗДУШНА СРЕДА, България, 19 – 20 ноември, <Габрово>, Международна научна конференция “УНИТЕХ’10”
  5. Digi International, 2014, XBee® DigiMesh® 2.4, Wireless connectivity using the DigiMesh protocol, e-book, , , <http://ftp1.digi.com/support/documentation/90001110-88_C.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on):

Issue

Electronics 2014, pp. 195-200, 2014, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-3985

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание