Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. С., Ахчийски В., Ангелов Ч.
Заглавие: НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСТВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА КАБИНА ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО
Ключови думи: въжена линия ,свободни трептения, матрици, еластични елемент

Абстракт: В тази работа се изследват свободни трептения, собствени честоти и форми на кабина от едновъжен кабинков лифт в 3D пространството с методите на матрична механика. Отчитат се масови еластичните и геометрични свойства на транспортната система. Получени са формули за кинетичната енергия и потенциалните енергии от линейните и ъглови деформации на въжето и теглото на кабината. По метода на Лагранж от втори род са съставени диференциалните уравнения и са получени формули за пресмятане на собствените честоти и форми на свободните трептения.За конкретна система са пресметнати собствените честоти и собствените форми на трептене.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 12, стр. стр. 6, 2012, България, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Iliev, G. S., Ahchiyski V., Angelov Ch.
  Title: НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСТВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА КАБИНА ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО
  Keywords: въжена линия ,свободни трептения, матрици, еластични елементи , масови инерционни моменти,маси, собствени честоти и форми на трептенията.

  Abstract:

  References

   Issue

   Българско списание за инженерно проектиране, issue 12, pp. 6, 2012, Bulgaria, София

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание