Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Заркова, Ю., Милушев, Г. С.
Заглавие: Методология на електро-енергиен одит
Ключови думи: енергийна ефективност, одит, оценка, измервания

Абстракт: В доклада са разгледани етапи на електро-енергийно обследване за промишлени обекти, като част от общия енергиен одит. Предложен e принци- пен подход за провеждане електро-енергиен одит. С оглед на целите и зада- чите на такъв тип изследване е застъпено и подробно описано съдържанието на доклад за електро-енергиен одит, оценка за постигнатите ползи и препо- ръки за реализация.

Библиография

  Издание
  ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, том 62, брой 1, стр. стр. 397-406, 2012, България, ТУ-СОФИЯ, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Zarkova, J., Milushev, G. S.
  Title: Energy audit methodology
  Keywords: energy efficiency, audit, assessment, measurements

  Abstract: In the paper an overview of the different types of electrical energy auditing at the industrial sites as a part of common energy audit was made. Propose and suggest a general approach for conducting an electrical energy audit. In respect of the goals and missions of the study the document presents and provides a detailed description of energy report content. It estimates and evaluates the achieved benefits and recommendations for implementation.

  References

   Issue
   PROCEEDING OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 62, issue 1, pp. 397-406, 2012, Bulgaria, TU-SOFIA, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: доц. д-р Георги Сашов Милушев