Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов.
Заглавие: НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА ЧЕТИРИ КАБИНИ ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО
Ключови думи: въжена линия ,свободни трептения, матрици, еластични елемент

Абстракт: В тази работа се изследват свободни трептения, собствени честоти и форми на четири кабини от едновъжен кабинков лифт в 3D пространството с методите на матрична механика. Отчитат се масовите, еластичните и геометрични свойства на транспортната система. Получени са формули за кинетичните енергии и потенциалните енергии от линейните и ъглови деформации на въжето и теглата на кабините. По метода на Лагранж от втори род са съставени диференциалните уравнения и са получени формули за пресмятане на собствените честоти и форми на свободните трептения.

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие, стр. стр. 6, 2012, България, Сливен

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Iliev, G. S., Vasil Ahchiyski., Ilia Angelov.
  Title: НЕЗАТИХВАЩИ ТРЕПТЕНИЯ, СОБСВЕНИ ЧЕСТОТИ И ФОРМИ НА ЧЕТИРИ КАБИНИ ОТ ЕДНОВЪЖЕНА ЛИНИЯ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО
  Keywords: въжена линия ,свободни трептения, матрици, еластични елементи , масови инерционни моменти,маси, собствени честоти и форми на трептенията

  Abstract:

  References

   Issue

   Национална конференция с международно участие, pp. 6, 2012, Bulgaria, Сливен

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум