Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Милушев, Г. С., Заркова, Ю.
Заглавие: Енергиен мениджмънт и апаратура за обследване на електроенергийна ефективност
Ключови думи: енергия, консумация на електроенергия, одит, оценка, измерване на енергията

Абстракт: Този документ дава насоки и третира един основен метод за обследване на енергийна ефективност. Описва и разглежда използването на измервателни апарати за провеждане на енергиен одит и измервани параметри. Основни характеристики на уредите и начини за употребата им.

Библиография

  Издание
  ХII НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2012", стр. стр. 189-192, 2012, България, ТУ-София, ISSN 1313-9126

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Milushev, G. S., Zarkova, J.
  Title: Energy management and used facilities for electrical energy efficiency audit
  Keywords: Energy, power consumption, audit, assessment, energy management.

  Abstract: This document provides guidelines and treats a primary method for investigating the energy efficiency audit. It describes and discusses the use of instrumentation for conducting energy audits and measured parameters. Main characteristics of the measurement devices and methods for use them.

  References

   Issue
   22th National Scientific Symposium with International Participation '''Metrology and Metrology Assurance 2012', pp. 189-192, 2012, Bulgaria, TU-Sofia, ISSN 1313-9126

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание

   Въведена от: доц. д-р Георги Сашов Милушев