Оригинал (Original)
Автори: Цветков, П. М., Милушев, Г. С., Гуров, Н. Р., Василев, В., Маринова, И. Й.
Заглавие: Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия
Ключови думи: метрологично осигуряване, енергия, качество, контрол, оценка

Абстракт: В работата е направен обзорен анализ на спецификите на електрическата енергия като стока и нейните качествени характеристики, различните аспекти, органи и нормативна база за контрола на качеството на електрическата енергия. С оглед на целите и задачите на метрологичното осигуряване на контрола на качеството на систематизирани действащите в настоящия момент държавни норми и стандарти в Република България, които регламентират качеството на електрическата енергия. Обособени са елементите на метрологичното осигуряване и е предложен процесен подход за постигане на достоверни резултати и правилни заключения при контрола.

Библиография

  Издание

  XXII НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2012", стр. стр. 171-178, 2012, България, ТУ-СОФИЯ, ISSN 1313-9126

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tzvetkov, P. M., Milushev, G. S., Gourov, N. R., Vasilev, V., Marinova, I. J.
  Title: Metrology assurance of the electrical power quality control
  Keywords: metrology assurance, energy, qality, control, inspection, conformity assessment

  Abstract: In the article an overview analysis of the electrical energy as a good, the respective qality characteristics, different aspects, bodies and normative base of the electrical power quality control is made. On the aims and tasks of the metrology assurance of the quality control, the present Bulgarian state norms and standards, related with the electrical power quality, are systematic. The elements of the metrology assurance are separated and a process approach to reach reliable results and correct conclusion from the inspection was proposed.

  References

   Issue

   22th National Scientific Symposium with International Participation ''Metrology and Metrology Assurance 2012'', pp. 171-178, 2012, Bulgaria, TU-SOFIA, ISSN 1313-9126

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум