Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Милушев, Г. С., Кирилова, К.
Заглавие: Модел на неопределеността при калибриране на работни средства за измерване на мощност с калибратор CX 1651
Ключови думи: калибриране, модел, мощност, неопределеност, работни средства за измерване

Абстракт: В доклада се представя работен модел на неопределеността при калибриране на работни средства за измерване на мощност с калибратор CX 1651. Моделът е основа за създаване на методика за калибриране на ватметри и енергоанализатори за нуждите на контрола и оценката на съответствието на параметри на електрозахранването. Предлаганият модел може да се ползва, както в процедури за вътрешно калибриране, така и при въвеждане на публична услуга за обезпечаване на проследимостта на единиците за електрическа мощност и енергия.

Библиография

  Издание
  XII НАЦИОНАЛЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ с международно участие "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2012", стр. стр. 179-182, 2012, България, ТУ-СОФИЯ, ISSN 1313-9126

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Milushev, G. S., Kirilova, K.
  Title: Model uncertainty in calibration of working measuring means of measuring power with calibrator CX 1651
  Keywords: calibration, model, power, uncertainty, working measuring means

  Abstract: The report presents a working model of uncertainty in the calibration of working means of measuring power with calibrator CX 1651. The model is the basis for establishing a methodology for calibrating wattmeters and energy analyzer meters for control purposes and conformity assessment of electrical parameters. The proposed model can be used both in the internal calibration procedures and the introduction of public service to ensure traceability of units for electric power and energy.

  References

   Issue
   22th National Scientific Symposium with International Participation ''Metrology and Metrology Assurance 2012'', pp. 179-182, 2012, Bulgaria, TU-SOFIA, ISSN 1313-9126

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание

   Въведена от: доц. д-р Георги Сашов Милушев