Оригинал (Original)
Автори: Пачаманов, А. С., Пачаманова, Д. А.
Заглавие: Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока
Ключови думи: филтри, спектрална корекция, фотоелементи

Абстракт: Необходимост от коригиране на спектралната чувствителност на фотоприемници. Изчисляване на филтри за корекция на спектралната чувствителност на фотоприемници. Оценка на точността на спектралната корекция. Описание на оптимизационни задачи за пълно и частично филтриране на потока. Резултати от коригиране на спектралната чувствителност на силициев фотоелемент по V(λ).

Библиография

 1. CIE 023/E:2012. Characterization of the Performance of Illuminance Meters and Luminance Meters
 2. БДС ЕN 13201-2:2003. Улично осветление. Част 2: Технически изисквания
 3. CIE 191:2010 “Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance”
 4. Пачаманов А. Измерване на скотопична и мезопична яркост. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с. 29-38
 5. Пачаманов А. Изчисляване на филтри за спектрална корекция на фотоприемници, използвани във физическата фотометрия. Известия на ВМЕИ „В.И. Ленин“, т.43, кн.9, 1988
 6. http://www.freepatentsonline.com/2086791.html, Albert Dresler, Composite filter for photoelectric cells. United States Patent No.2086791/13.07.1937; Germany Patent No.698359/16.11.1933
 7. http://optdesign.narod.ru/book/katalog_tsvetnyh_stekol.pdf,Цветное оптическое стекло и особые стекла. Каталог. Москва, 1990
 8. http://jsdymd.en.alibaba.com/product/545050488-213505825/Colored_Filter_Glass.html

Издание

ЕФ2012, том 2, брой 2, стр. стр. 46-54, 2012, България, Созопол, ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Pachamanov, A. S., Pachamanova, D. A.
Title: OPTIMIZATION MODEL FOR SPECTRAL CORRECTION PHOTOCELLS WITH FULL AND PARTIAL FLOW FILTRATION
Keywords: filters, spectral correction, photocells

Abstract: Need to adjust the spectral sensitivity of photo receivers; Calculation of filters for spectral correction of sensitivity photo receivers; Evaluation of the accuracy of spectral correction; Description of optimization problems for full and partial flow filtration; Results from correcting the spectral sensitivity of silicon photocell to V(λ).

References

 1. CIE 023/E:2012. Characterization of the Performance of Illuminance Meters and Luminance Meters
 2. БДС ЕN 13201-2:2003. Улично осветление. Част 2: Технически изисквания
 3. CIE 191:2010 “Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance”
 4. Пачаманов А. Измерване на скотопична и мезопична яркост. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с. 29-38
 5. Пачаманов А. Изчисляване на филтри за спектрална корекция на фотоприемници, използвани във физическата фотометрия. Известия на ВМЕИ „В.И. Ленин“, т.43, кн.9, 1988
 6. http://www.freepatentsonline.com/2086791.html, Albert Dresler, Composite filter for photoelectric cells. United States Patent No.2086791/13.07.1937; Germany Patent No.698359/16.11.1933
 7. http://optdesign.narod.ru/book/katalog_tsvetnyh_stekol.pdf,Цветное оптическое стекло и особые стекла. Каталог. Москва, 1990
 8. http://jsdymd.en.alibaba.com/product/545050488-213505825/Colored_Filter_Glass.html

Issue

EF2012, vol. 2, issue 2, pp. 46-54, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia

Full text of the publication

Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в издание с импакт фактор