Оригинал (Original)
Автори: Пачаманов, А. С., Павлoв, Д. Т.
Заглавие: Уред за измерване на мезопична яркост
Ключови думи: мезопично зрение, измерване на яркост при ниски светлинни нива

Абстракт: Оптична система и фотоприемник. Защо CCD-елемент, а не фотоелемент с интегрираща сфера? Филтри за корекция на спектралната чувствителност на фотоприемника според категорията улица. Апаратно и програмно обезпечаване на решението.

Библиография

  1. БДС ЕN 13201-2:2003. Улично осветление. Част 2: Технически изисквания
  2. CIE 191:2010 “Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance”
  3. Пачаманов А., Д. Павлов. Филтри за спектрална корекция на фотоприемници при измерване на мезопична яркост. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с. 39-45
  4. Пачаманов А. Измерване на скотопична и мезопична яркост. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, 29-38
  5. Пачаманов А., Д. Пачаманова. Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с. 46-54

Издание

ЕФ2012, том 2, брой 2, стр. стр. 55-61, 2012, България, Созопол, ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Pachamanov, A. S., Pavlov, D. T.
Title: MESOPIC LUMIANCEMETER
Keywords: mesopic photometry, measurement of luminance in low light levels

Abstract: Optical system and photoreceiver; Why CCD-array, not a photoelectric cell with an integrating sphere? Filters for correction the spectral sensitivity of the receiver by category street; Hardware and software support of decision.

References

  1. БДС ЕN 13201-2:2003. Улично осветление. Част 2: Технически изисквания
  2. CIE 191:2010 “Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance”
  3. Пачаманов А., Д. Павлов. Филтри за спектрална корекция на фотоприемници при измерване на мезопична яркост. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с. 39-45
  4. Пачаманов А. Измерване на скотопична и мезопична яркост. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, 29-38
  5. Пачаманов А., Д. Пачаманова. Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с. 46-54

Issue

EF2012, vol. 2, issue 2, pp. 55-61, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в национален форум