Оригинал (Original)
Автори: Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т.
Заглавие: Възможности за повишаване на енергийната ефективност на външно осветление на база проектиране по мезопична яркост
Ключови думи: мезопично зрение, осветление при ниски светлинни нива

Абстракт: Дневна и нощна спектрална чувствителност на окото. Параметър S/P на светлинните източници. Модел на CIE за получаване на мезопичната спектрална чувствителност на окото. Изчисляване на мезопична яркост при известни фотопична и скотопична яркост. Преизчислени нормени яркости по категории улици при известна корелирана цветна температура на източника.

Библиография

  Издание

  ЕФ2012, том 2, брой 2, стр. стр. 6-18, 2012, България, Созопол, ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Pachamanov, A. S., Pavlov, D. T.
  Title: OPPORTUNITIES FOR ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT OF OUTDOOR LIGHTING DESIGN BASED IN BRIGHTNESS
  Keywords: mesopic photometry, street lighting with low light levels

  Abstract: Day and night spectral sensitivity of the eye. Parameter S/P of the light sources. CIE model to obtain mezopic spectral sensitivity of the eye. Calculating mezopic luminance as function of photopic and skotopic luminance. Recalculated street lighting norms for some categories of streets with correlated color temperature of the sources.

  References

   Issue

   EF2012, vol. 2, issue 2, pp. 6-18, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU - Sofia

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум