Оригинал (Original)
Автори: Радонов, Р. И., Видеков, В. Х., Дюкенджиев, Г. К.
Заглавие: Електронна учебна програма и учебен план като елемент на Е-ТУС
Ключови думи: управление, качество, учебен процес, учебни програми

Абстракт: В доклада са представени основните принципи и алгоритми за създаване на база данни от учебни програми и учебни планове чрез използване на електронен подпис и шаблони от предварително дефинирани полета. Показани са предварителни резултати от създаване на такива полета и попълването им за формиране на учебна програма. Базите данни са предназначени за работа в единна електронна система за управление на Техническия университет-София.

Библиография

  Издание

  XXII Националем симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване 2012", стр. стр. 214 - 219, 2012, България, Созопол, ISSN 1313-8774
  Autors: Radonov, R. I., Videkov, V. H., Dukendjiev, G. K.
  Title: Electronic Curriculum and Syllabus as an element of E-TUS
  Keywords: management, quality, educational process, syllabus

  Abstract: The report presents the basic principles and algorithms for creating a database of syllabi and curricula through the use of electronic signatures and templates. The preliminary results of the creation of such forms and filling them to form a curriculum are shown. Databases are designed to work in a single electronic system for management of the Technical University of Sofia.

  References

   Issue

   XXII National scientific symposium with international participation Metrology and metrology assurance 2012, pp. 214 - 219, 2012, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-8774

   Вид: пленарен доклад в национален форум