Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Кирилова, К., Милушев, Г. С.
Заглавие: Калибриране и проверка на средства за измерване с калибратор СХ 1651
Ключови думи: проверка, калибриране, средства за измерване, калибратор

Абстракт: В работата, на базата на сравнение на подходите при калибриране и при проверка на средствата за измерване са анализирани функционалните възможности на многофункционален калибратор CX 1651. Разгледани са възможностите му да реализира двете метрологични процедури и обхватите му по величини със съответните неопределености. Направен е метрологичен анализ на приносът му в модела на неопределеността на калибрираното средство за измерване, както и ограниченията от метрологичен характер в процесите на проверка. Подготвено е описание на процедурите под формата на методика, с оглед на автоматизация на метрологичния експеримент.

Библиография

  Издание
  ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, том 62, стр. стр. 387-396, 2012, България, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Кирилова, К., Milushev, G. S.
  Title: Calibration and verification of measuring instruments with calibrator CX 1651
  Keywords: verification, calibration, measuring instruments, calibrator

  Abstract: The work analyses the functionality of multifunctional calibrator CX 1651, on the base of a comparison of the approaches to the calibration and to the verification of measuring instruments. The possibilities to implement the both metrological procedures and the respective ranges, according the different variables with the cor-responding uncertainties are presented. A metrological analysis of its contribution to the model of the uncertainty of the calibrated measuring devices is made, as well as the metrological limits in the process of verification. A description of the procedures in the form of a methodology is prepared with a view to automation of metrological

  References

   Issue
   PROCEEDINGS OF TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, vol. 62, pp. 387-396, 2012, Bulgaria, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум

   Въведена от: доц. д-р Георги Сашов Милушев