Оригинал (Original)
Автори: Костов, И. Й., Иванов Г.И.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНИЯ СЪС СИНУСОИДАЛНА ШИМ В МАТЛАБ СРЕДА
Ключови думи: електромагнитна съвместимост, асинхронни електрозадвижвания, хармоничен спектър, бързо преобразувание на Фурие (БПФ).

Абстракт: Докладът представя симулационно изследване на хармоничния състав на изходното напрежение и изходния/мрежовия ток на асинхронни електрозадвижвания с преобразуватели на честота (ПЧ) и автономни инвертори на напрежение със синусоидална ШИМ. За целта е разработен симулационен модел за анализ на периодични несинусоидални сигнали, който включва асинхронен двигател, преобразувател на честота, трифазен генератор на синусоидална ШИМ и хармоничен анализатор. Получени са количествени интегрални оценки на периодичните несинусоидални токове и напрежения по закона за честотно управление U/f=const. Анализът е проведен в среда Simulink с инструмента FFT Analysis Tool на графичния потребителски интерфейс на SimPowerSystem Toolbox на Matlab. Направени са изводи за възможността за използване на тези преобразуватели директно за захранване на асинхронни двигатели в експлоатация и за целите на изпитването им.

Библиография

 1. Bose B.K., 2002, Modern Power Electronics and AC Drives, Singapore, Prentice Hall
 2. R. Krishnan, 2003, Electric Motor Drives. Modeling, Analysis, and Control, Singapore, Prentice Hall
 3. Bose B., 2006, Power Electronics and Motor Drives - Advances and Trends, New York, Academic press
 4. Marian P.Kazmierkowski, R. Krishnan, Frede Blaabjerg, 2002, Control in Power Electronics, USA, Elsevier Science
 5. Arrillaga J., B.C.Smith, N.R.Watson, A.R.Wood, 2000, Power System Harmonic Analysis, USA, John Wiley & Sons
 6. Костов И., Ш. Узунов, Е. Мустафа, Т. Ангелова, 2011, Експериментални изследвания на хармоничния състав на напрежението в асинхронни честотни електрозадвижвания, IV-та национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Технически университет – София, филиал Пловдив, 30.04.2011, <ТУ-София, филиал Пловдив>, Имеон Пловдив 2011
 7. Kostov I., D. Spirov, 2011, Power quality analysis in frequency induction motor drives, Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, том Vol. 16, book 1, стр. стр. 191-195

Издание

Международна конференция Автоматика 2012, ФА, 1-4 юни, 2012, том 62, брой 2, стр. стр. 429-436, 2012, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Kostov, I. Y., Ivanov G.I.
Title: STUDY ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF INDUCTION DRIVES WITH SINUSOIDAL PWM IN MATLAB ENVIRONMENT
Keywords: electromagnetic compatibility, induction motor electric drives, harmonic spectra, fast Fourier transform (FFT).

Abstract: This paper presents a simulation study of the harmonic composition of the output voltage and output/line currents in induction motor electric drives using frequency converters and autonomous voltage inverter with sinusoidal PWM. For this purpose a simulation model for the analysis of non-sinusoidal periodic signals was developed. The model includes induction motor, frequency converter, three-phase sinusoidal PWM generator and harmonic analyzer. The quantitative integrated assessments of non-sinusoidal periodic currents and voltages are obtained based on the U/f=const frequency control law. The analysis was carried out in Simulink environment by the FFT Analysis Tool with graphical user interface in SimPower System Toolbox for Matlab. Conclusions are drawn about the possibility of using these converters directly for the supply of induction motors in operation/testing mode.

References

 1. Bose B.K., 2002, Modern Power Electronics and AC Drives, Singapore, Prentice Hall
 2. R. Krishnan, 2003, Electric Motor Drives. Modeling, Analysis, and Control, Singapore, Prentice Hall
 3. Bose B., 2006, Power Electronics and Motor Drives - Advances and Trends, New York, Academic press
 4. Marian P.Kazmierkowski, R. Krishnan, Frede Blaabjerg, 2002, Control in Power Electronics, USA, Elsevier Science
 5. Arrillaga J., B.C.Smith, N.R.Watson, A.R.Wood, 2000, Power System Harmonic Analysis, USA, John Wiley & Sons
 6. Костов И., Ш. Узунов, Е. Мустафа, Т. Ангелова, 2011, Експериментални изследвания на хармоничния състав на напрежението в асинхронни честотни електрозадвижвания, IV-та национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, Технически университет – София, филиал Пловдив, 30.04.2011, <ТУ-София, филиал Пловдив>, Имеон Пловдив 2011
 7. Kostov I., D. Spirov, 2011, Power quality analysis in frequency induction motor drives, Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, том Vol. 16, book 1, стр. стр. 191-195

Issue

International Conference Automatics'2012, FA, June 1-4, 2012, vol. 62, issue 2, pp. 429-436, 2012, Bulgaria, Sozopol, Publishing House of TU of Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright ТУ-София

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание