Оригинал (Original)
Автори: Павлов, Д. Т., Пачаманов, А. С.
Заглавие: Типови решения и оценка на енергийната ефективност на улично осветление, проектирано по мезопична яркост
Ключови думи: мезопично зрение, осветление при ниски светлинни нива

Абстракт: Мастер план на гр. Кърджали - категоризация по улици. Избор на нормени показатели Lph и преизчисляване на Lmes. Процентно участие на различните улици по дължина и по инсталирана мощност. Очакван ефект за града от препроектиране на уредбите по мезопична яркост.

Библиография

  1. CIE 191:2010 - Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance
  2. Пачаманов А., Д. Павлов. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на външно осветление на база проектиране по мезопична яркост. ЕФ-2012, Созопол, том 2, с.6-18

Издание

ЕФ2012, том 2, брой 2, стр. стр. 19-28, 2012, България, Созопол, ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Pavlov, D. T., Pachamanov, A. S.
Title: TYPES OF DECISIONS AND EVALUATE THE ENERGY EFFICIENCY OF STREET LIGHTING, DESIGNED BY MESOPIC LUMINANCE
Keywords: mesopic vizion, street lighting at low luminance levels

Abstract: Master plan for Kardzhali city – categorization by street type; Selection of norm benchmarks Lph and recalculation of Lmes; Percentage of streets with various length and installed capacity (calculated by Lph and Lmes); Expected impact for the city from redesigning installations from photopic luminance to mesopic luminance.

References

  1. CIE 191:2010 - Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance
  2. Пачаманов А., Д. Павлов. Възможности за повишаване на енергийната ефективност на външно осветление на база проектиране по мезопична яркост. ЕФ-2012, Созопол, том 2, с.6-18

Issue

EF2012, vol. 2, issue 2, pp. 19-28, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум