Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. С., Васил Ахчийски., Илия Ангелов.
Заглавие: KИНЕМАТИКА НА ЛИФТ С ЧЕТИРИ КАБИНИ, ХВАЩАЧИ, НОСАЧИ И ВЪЖЕ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО НА МЕЖДУСТЪЛБИЕ
Ключови думи: едновъжен кабинков лифт ,линейнии скорости,ъглови скорости,

Абстракт: В тази работа се изследва кинематиката на междустълбие от лифт с четири кабини с хващачи, носачи и въже в 3D пространството с методите на матричната механика [Ангелов Ил 2008.]. Получени са формули за линейните скорости на масовите центрове на съответните възли в неподвижните координатни системи и ъгловите им скорости спрямо свързаните с тях координатни системи. Получените формули се използват за изследване на динамиката и трептенията в 3D пространството на кабините и техните възли, пътници и товар от едновъжен кабинков лифт. Изследвания случай е за вариант, когато в междустълбието има четири кабини, в хоризонтална или наклонена равнина, като наклона може да бъде различен.

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие, стр. стр. 6, 2012, България, Сливен

  Издателските права се държат от Георги Илиев

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Iliev, G. S., V.Ahchiyski., I.Angelov.
  Title: KИНЕМАТИКА НА ЛИФТ С ЧЕТИРИ КАБИНИ, ХВАЩАЧИ, НОСАЧИ И ВЪЖЕ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО НА МЕЖДУСТЪЛБИЕ
  Keywords: едновъжен кабинков лифт ,линейнии скорости,ъглови скорости, матрици,формули

  Abstract:

  References

   Issue

   KИНЕМАТИКА НА ЛИФТ С ЧЕТИРИ КАБИНИ, ХВАЩАЧИ, НОСАЧИ И ВЪЖЕ В 3D ПРОСТРАНСТВОТО НА МЕЖДУСТЪЛБИЕ, pp. 6, 2012, Bulgaria, Сливен

   Copyright Георги Илиев

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум