Оригинал (Original)
Автори: Пачаманов, А. С.
Заглавие: Измерване на скотопична и мезопична яркост
Ключови думи: мезопично зрение, яркомери със CCD матрици

Абстракт: Фотопична, скотопична и мезопична яркост. Граница на намаляване на чувствителността на фотоприемника при зададени ограничения от оптичната система на яркомера. Алгоритъм за изчисляване на мезопична яркост по фотопична и скотопична яркост на дефинираното поле. Директно измерване на мезопична яркост на база филтър, осигуряващ чувствителност Vmes(λ) на силициев фотоприемник. Прилагане на CCD матрици за измерване на малки мезопични яркости.

Библиография

  1. БДС ЕN 13201-2:2003. Улично осветление. Част 2: Технически изисквания
  2. CIE 191:2010 - Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance
  3. Пачаманов А., Д. Павлов. Филтри за спектрална корекция на фотоприемници при измерване на мезопична яркост. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с.29-38
  4. Tatsukiyo Uchida, Yuqin Zong, Cameron Miller, and Yoshi Ohno. A Practical Photometer for CIE Performance Based Mesopic Photometry System. CORM 2011: May 4-6, 2011, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD
  5. Пачаманов А., Д. Пачаманова. Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с46-54

Издание

ЕФ2012, том 2, брой 2, стр. стр. 29-38, 2012, България, Созопол, ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Pachamanov, A. S.
Title: MEASURING OF SCOTOPIC AND MESOPIC LUMINANCE
Keywords: mesopic photometry, luminance-meters with CCD arrays

Abstract: Photopic, scotopic and mesopic luminances. Limit of reducing the sensitivity of the receiver viewed with restrictions set by the optical system of the luminance-meter. Algorithm for calculating of mesopic luminance with photopic and scotopic luminances in defined field. Direct measurement of mesopic luminance based of filter, providing sensitivity Vmes (λ) of silicon photo-receptor. Application of CCD arrays for measuring small mesopic luminance.

References

  1. БДС ЕN 13201-2:2003. Улично осветление. Част 2: Технически изисквания
  2. CIE 191:2010 - Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance
  3. Пачаманов А., Д. Павлов. Филтри за спектрална корекция на фотоприемници при измерване на мезопична яркост. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с.29-38
  4. Tatsukiyo Uchida, Yuqin Zong, Cameron Miller, and Yoshi Ohno. A Practical Photometer for CIE Performance Based Mesopic Photometry System. CORM 2011: May 4-6, 2011, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD
  5. Пачаманов А., Д. Пачаманова. Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с46-54

Issue

EF2012, vol. 2, issue 2, pp. 29-38, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia

Full text of the publication

Вид: постер/презентация в национален форум