Оригинал (Original)
Автори: Пачаманов, А. С., Павлов, Д. Т.
Заглавие: Филтри за спектрална корекция на фотоприемници при измерване на мезопична яркост
Ключови думи: мезопично зрение, осветление при ниски светлинни нива

Абстракт: Влияние на нивото на фотопичната яркост и корелираната цветна температура на източника върху спектралната чувствителност на мезопичното зрение. Избор на криви Vmes(λ) за различни нива на нормираната фотопична яркост. Изчисляване на филтри за спектрална корекция на фотоприемници на яркомери за различни категории улици.

Библиография

  1. БДС ЕN 13201-2:2003. Улично осветление. Част 2: Технически изисквания
  2. CIE 191:2010 “Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance”
  3. Пачаманов А., Измерване на скотопична и мезопична яркост. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с.29-38
  4. Пачаманов А., Д. Пачаманова. Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с.46-54

Издание

ЕФ2012, том 2, брой 2, стр. стр. 39-45, 2012, България, Созопол, ТУ-София

Пълен текст на публикацията

Autors: Pachamanov, A. S., Pavlov, D. T.
Title: FILTERS FOR SPECTRAL CORRECTION OF LUMINANCE-METERS SENSORS FOR VARIOUS CATEGORIES OF STREETS
Keywords: mesopic photometry, street lighting with low light levels

Abstract: Influence of the level of photopic luminance and correlated color temperature of the source on the spectral sensitivity of mesopic vision. Select curves Vmes(λ) for different levels of normalized photopic luminance; Calculation of filters for spectral correction of luminance-meters sensors for various categories of streets.

References

  1. БДС ЕN 13201-2:2003. Улично осветление. Част 2: Технически изисквания
  2. CIE 191:2010 “Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performance”
  3. Пачаманов А., Измерване на скотопична и мезопична яркост. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с.29-38
  4. Пачаманов А., Д. Пачаманова. Оптимизационни модели за спектрална корекция на фотоприемници чрез пълно и частично филтриране на потока. ІV Научна конференция ЕФ 2012, 28.09-01.10.2012, гр. Созопол, том 2, с.46-54

Issue

EF2012, vol. 2, issue 2, pp. 39-45, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia

Full text of the publication

Вид: постер/презентация в национален форум