11036

Публикации
Publications

1550

Автори
Autors

11037

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
7451 Mihova, T. B., Best Practice In The Digital Management Of Human Resources (2021)
7452 Mihova, T. B., Ivanova, I. M., Николова - Алексиева., E-Learning - the practice in industrial enterprises (2021)
7453 Чалъкова, Е. Д., CAD геометрично моделиране на хидравлична зъбна помпа и оптимална структурна система за сглобяване (2021)
7454 Панделова, А. Л., РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЪКАНЕН БИОСЕНЗОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АСКОРБИНОВА КИСЕЛИНА, (2012)
7455 Milushev, G. M., Analysis of Load Profiles with Dynamic Loads, External Consumption and Added PV Generation (2021)
7456 Калъпчийска, Ю. В., Панделова, А. Л., Стоянов, Н. С., РАЗРАБОТВАНЕ НА СЕНЗОРНА ПЛАТФОРМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (2019)
7457 Стоянов, Н. С., Панделова, А. Л., Георгиев, Ц. П., Калъпчийска, Ю. В., СИНТЕЗ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА (2020)
7458 Петров, Н. И., Димитров, В. П., Димитрова, В. К., Подход за изследване на вероятността за поразяване на хора при терористичен акт (2019)
7459 Стоянов, Н. С., Панделова, А. Л., Калъпчийска, Ю. В., РАЗРАБОТВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В ЗАКРИТИ ПРОСТРАНСТВА (2020)
7460 Pandelova, A. L., Dimitrov D. I., Stoyanov, N. S., Enzyme Biosensor for Determination of Glucose in Honey Bee (2021)
7461 Pandelova, A. L., Georgiev T. G., Stoyanov, N. S., Dzhudzhev, B. P., Development of a system for measurement of carbon monoxide and smoke detection (2021)
7462 Milushev, G. M., A Concept of Measurement Process-Result Duality in the Context of Measurement Uncertainty (2021)
7463 Milushev, G. M., Measurement of the Efficiency of Electric Vehicle Charging Stations (2020)
7464 Димитрова, В. К., Изследване якостните показатели на образци от корпусни елементи със специално предназначение (2021)
7465 Божериков С.В., Димитров, В. П., Петков Пл., Конструиране на комбинирана дървообработваща машина абрихт-щрайхмус (2019)
7466 Атанасов, К. Т., Димитрова, В. К., Изследване на химичния състав, структурата и твърдостта на образци от корпусни елементи със специално предназначение (2021)
7467 Михов, Е., Димитров, В. П., Димитрова, В. К., Проектиране на механична профилоогъвaща машина BENDEM (2020)
7468 Божериков С.В., Димитров, В. П., Йорданова Н., Конструиране на фрезова 4-осна CNC машина за обработване на дребногабаритни детайли, сп. Машиностроителна техника и технологии (2019)
7469 Божериков С.В., Димитров, В. П., Милчева П., Конструиране на машина за утилизиране на отпадъци от електроламповата промишленост (2019)
7470 Dimitrov, V. P., Binici O., Design of adjustable articulated multi spindle drilling head (2019)
7471 Dimitrov, V. P., Tumer M.B., Optimization of reservation of manual roll bender, Journal of Manufacturing Engineering and Technology (2019)
7472 Milushev, G. M., Verification of the Calculation Method on CLAMP-ON Resistance Testing and Measurement (2019)
7473 Iatcheva, I. I., Some Opportunities to Improve the Learning Process of Students Based on Computer Simulations (2021)
7474 Milushev, G. M., Kirilova-Blagoeva K. S., Accredited Testing of Energy Consumption of Electrical Vehicles According to E-SORT protocol (2018)
7475 Milushev, G. M., Usable Energy of Electrical Vehicles and Charging Station Efficiency According to E-SORT protocol (2018)
7476 Christodoulou C. A., Vita V., Voglitsis D., Milushev, G. M., Ekonomou L., A Heuristic Method for the Reduction of the Outage Rate of High-Voltage Substations Due to Atmospheric Overvoltages (2018)
7477 Iatcheva, I. I., Stancheva, R. D., Andreev A., Lilianova I., Electromagnetic flow meter field distribution maximizing device sensitivity (2016)
7478 Aleksieva-Petrova, A. A., Students’ attitudes toward personal and learning data usage in aptitude project learner taxonomy (2021)
7479 Christodoulou C.A., Vita V., Perantzakis G., Ekonomou L., Milushev, G. M., Adjusting the Parameters of Metal Oxide Gapless Surge Arresters’ Equivalent Circuits Using the Harmony Search Method (2017)
7480 Aleksieva-Petrova, A. A., Survey on the importance of using personal data for learning analytics and of data privacy (2020)
7481 Stoynova, A. V., Bonev, B. B., Improvement the temperature signal filtering in lock-in thermography (2018)
7482 Stoynova, A. V., Brayanov N., Multi-Microcontroller Emulation of Sensors, Actuators and Systems for Flexible Integration of Complex Devices (2018)
7483 Brayanov N., Stoynova, A. V., Evaluation of Model-Based Code Generation for Embedded System-Mature Approach for Development in Evolution (2019)
7484 Bonev, B. B., Stoynova, A. V., Shopov A., Computation of Geometric Characteristics from Thermal Images of a Corroded Surface Object (2020)
7485 Aleksandrova I., Stoynova, A. V., Aleksandrov A., Modelling and Multi-objective Optimization of Elastic Abrasive Cutting of C45 and 42Cr4 Steels (2021)
7486 Stoynova, A. V., System with Infrared Thermography for Diagnostics of Batteries' Technical Condition (2021)
7487 Matanov, N. S., Zahov, A. T., Angelov, I. K., Modeling of the Electric Vehicle Charging Process - Part1 (2021)
7488 Martinov, S. V., Kostova-Toleva, S., Popov, V., Zhelev, M., System for automated management of the logistic process through control points (2018)
7489 Georgieva A., Naydenova, I. T., Numerical Method for Solving Two-dimensional Nonlinear Hammerstein-Fredholm Fuzzy Functional Integral Equations (2021)
7490 Matanov, N. S., Nankinsky, P. N., Modern aspects of the digitalization in distribution systems (2021)
7491 Georgieva A., Naydenova, I. T., Adomian's Decomposition Method and Homotopy Perturbation Method in Solving Two-Dimensional Volterra-Fredholm Fuzzy Integral Equations (2021)
7492 Matanov, N. S., Penev, H. P., Algorithm for selection of passive harmonics filters (2017)
7493 R, K. S., RL., An Automated Irrigation System Using Arduino (2020)
7494 P, M. M., M, E. M., R, K. S., Performance Study and Optimization Design for Gesture Controlled IoT Ecosystem, Using Parallel Signal Processing with Thread Pool (2020)
7495 H, S. I., H, D. A., Y, G. M., S. Hesapchieva, D Hlebarski, GYanachkov, Experimental Determination of the Impact of Load Transfer on the Basic Geometrical Parameters of the Motorcycle during Braking (2021)
7496 Naydenova, I. T., THE HOMOTOPY PERTURBED METHOD FOR VOLTERRA FUZZY INTEGRAL EQUATIONS (2021)
7497 Мартинов, С. В., Логистичен модел за манипулиране на интермодални транспортни единици в многофункционален железопътен терминал (2021)
7498 Bratovanov, N. G., CAD-Based Wafer Scanning Simulations Applicable to the Field of Semiconductor Device Manufacturing (2021)
7499 Bratovanov, N. G., Implementation of pick-and-place algorithms for the purposes of wafer handling robotics simulations (2021)
7500 Мартинов, С. В., Нинов, М., Процесно-ориентирано проектиране на интермодален терминал (2021)