Оригинал (Original)
Автори: Кожухарова, Н., Халова, Е. Й., Александрова, С.
Заглавие: “Структура на тест за изпит по Обща физика І част за специалност „Инженерна физика“ в ТУ- София“
Ключови думи: физика, структура на тест

Библиография

  Издание

  42 Национална Конференция по Въпроси на Обучението по Физика, стр. стр. 94-98, 2014, България, Стара Загора, ХЕРОН ПРЕС, ISBN 978-954-580-344-4.
  Autors: Kojuharova, N., Halova, E. Y., Alexandrova, S.
  Title: Structure of a test for the General Physics exam Part I for the specialty "Engineering Physics" at the Technical University of Sofia
  Keywords: physics, test structure

  References

   Issue

   42nd National Conference on Physics Education, pp. 94-98, 2014, Bulgaria, Stara Zagora, HERON PRESS, ISBN 978-954-580-344-4.

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание