Оригинал (Original)
Автори: Христов, К. Х.
Заглавие: Методи за управление и оценка на параметри на променливотокови двигатели в диапазона на ниските скорости
Ключови думи: безсензорно управление, математически описания, управление с

Библиография

  Издание

  Годишник на ТУ-София, том 65, брой 1, стр. стр. 89-98, 2015, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hristov, K. H.
  Title: METHODS OF CONTROL AND PARAMETERS ESTIMATION OF INDUCTION MACHINES AT THE RANGE OT LOW SPEED
  Keywords: sensorless control, mathematical analysis, field oriented control

  References

   Issue

   Proceedings of TU-Sofia, vol. 65, issue 1, pp. 89-98, 2015, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум