Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й., Кожухарова, Н.
Заглавие: “Изисквания при подготовка и представяне на презентация с PowerPoint“
Ключови думи: презентации с Power Рoint, подготовка, презентиране

Библиография

  Издание

  Дни на физиката’2020, Сб. Популярни и научни доклади, том 12, стр. стр. 43-51, 2020, България, София, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-9576

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

  Autors: Halova, E. Y., Kojouharova, N.
  Title: "Requirements for preparing and presenting a PowerPoint presentation"
  Keywords: PowerPoint presentations, preparation, presentation

  References

   Issue

   Days of Physics at the Technical University – Sofia, vol. 12, pp. 43-51, 2020, Bulgaria, Sofia, Publishing house of TU-Sofia, ISSN 1313-9576

   Copyright Издателство на ТУ-София

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание